Ekmeles performing “void—un delitto italiano—Un epitaffio” by Claus-Steffen Mahnkopf

Ekmeles performing “void—un delitto italiano—Un epitaffio” by Claus-Steffen Mahnkopf at New Music New College in Sarasota, FL on April 25, 2015.